Dewan Guru Besar IPB

Tentang Kami

Guru Besar

Guru Besar adalah jabatan fungsional dosen tertinggi yang memiliki otoritas keilmuan di bidangnya, tugas pokok dan kewajiban untuk melaksanakan tridarma Perguruan Tinggi secara profesional, utuh dan proporsional.

Guru besar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

  • bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
  • berbudi luhur,
  • memiliki integritas tinggi dalam keilmuan,
  • bersikap arif,
  • berjiwa pelopor,
  • senantiasa memberikan keteladanan, dan
  • berperan dalam pengembangan norma, etika serta budaya akademik.

Berdasarkan tradisi di IPB, sebutan Profesor (Prof) tetap melekat pada nama orang yang telah diangkat menjadi Guru Besar, walaupun telah purnabakti. Tradisi ini merupakan wujud penghargaan dan pengakuan IPB terhadap jasa dan kemampuan akademik, kematangan intelektual, serta kearifan seseorang yang telah diangkat menjadi Guru Besar.

 

Dewan Guru Besar

Dewan Guru Besar sebagai wadah Guru Besar yang berfungsi sebagai salah satu pilar Institut Pertanian Bogor, memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

  1. Mengembangkan kekuatan intelektual dan moral yang bertumpu pada landasan norma, etika, serta budaya akademik sebagai pedomannya.
  2. Mengemban misi yang senantiasa mengedepankan unsur-unsur manajemen adaptif yang bertumpu pada prinsip-prinsip keteladanan, kemitraan, saling percaya, dan proses pembelajaran bersama.
  3. Peduli dan memihak pada kebenaran dan kepentingan kemanusiaan, seluruh kehidupan, serta keserasian alam semesta.
Anda disini: Beranda Tentang Kami